Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.


Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Toezending van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.


Artikel 3: Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 4: Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.


Artikel 5: Annulering

1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 1/3 van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.


Artikel 6: Levering

1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis / bedrijf van de wederpartij.

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transporteren gereed staat.

3. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking meteen bij aflevering op eventuele tekorten en / of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

4. Eventuele tekorten en / of beschadigen van het geleverde en / of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en / of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt datgene wat geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.


Artikel 7: Transport / Risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.


Artikel 8: Overmacht

1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.


Artikel 9: Intellectuele eigendom en geheimhouding

1. Alle hard- en software, tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Indien de wederpartij op enigerlei wijze inbreuk maakt op onze intellectuele / industriële eigendomsrechten, verbeurt zij terstond een dadelijk opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of bestemde rechten van derden.

3. Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofd van schending van de in punt 2 van dit hoofdstuk genoemde garantie.

4. Partijen zijn te allen tijde gehouden alle bijzonderheden welke hen uit hoofde van een overeenkomst bekend worden geheim te houden. De wederpartij zal geheimhouding in acht nemen met betrekking tot alle gegevens en inlichtingen welke haar inzake de apparatuur of programmatuur ter kennis komen, tenzij deze redelijkerwijs geacht kunnen worden reeds algemeen bekend te zijn.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.

2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, tenzij onze assuradeuren daarboven dekking verschaffen.

3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en / of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en / of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.


Artikel 11: Reclames

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij wij voorkeur geven aan creditering.

5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6. Retournering van het geleverde kan slechts gescheiden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.


Artikel 12: Garantie

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij zodanige garantie m.b.t. de door Toplabel B.V. geleverde producten, als deze door de fabrikant wordt geboden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt garantie slechts verstrekt op de geleverde materialen; wij zijn gerechtigd arbeidskosten in rekening te brengen.

2. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en / of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

3. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en / of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

4. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

5. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomstvoortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zo lang die situatie voortduurt.


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze op grond van overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, maar mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van een (nog) niet geheel betaalde zaken, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.

3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijk medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 450,00 per dag dat zij hiermee in gebreke is / blijft.

4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofd dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel deel uitmaken. Zolang een van onze vorderingen niet is voldaan verkrijgen wij tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met de door ons geleverde zaken. De wederpartij is gehouden ons op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van € 450,00 per dag dat zij hiermee in gebreke is / blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.


Artikel 14: Reparatie

1. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden al onze reparatiewerkzaamheden verricht tegen geldend tarief en worden alle vervangen onderdelen en / of materialen ons eigendom. Indien garantie-aanspraken bestaan worden geen materiaalkosten in rekening gebracht.

2. Alle ter reparatie gegeven zaken zijn tegen brand verzekerd op basis van de actuele waarde.

3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd enig goed dat wij onder enigerlei titel van de wederpartij onder ons houden terug te houden tot het moment dat de wederpartij al datgene wat hij ons verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien wij ons genoodzaakt zien dit retentierecht uit te oefenen, zijn wij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief stalling- of opslagkosten.


Artikel 15: Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank- en / of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten of geleverde zaken, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.


Artikel 16: Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 1½ % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, dat met een minimum van € 100,00.


Artikel 17: Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18: Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.